kvnw nieuw met datum2

Milieu

In 2015 is er, conform het monitoringsprotocol, een uitgebreid monitoringsonderzoek uitgevoerd naar de verpakkingen op de Nederlandse markt. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Wijnfonds door het bureau Quintens.

Deze ‘brede monitoring’ richt zich op het in kaart brengen en meten van alle verpakkingen die in Nederland door importeurs op de markt worden gebracht.

Doel van dit onderzoek is om na de eerste vaststelling in 2009, geactualiseerde forfaitaire getallen te bepalen voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Hiervoor zijn alle verpakkingsmaterialen van geïmporteerde wijn in beeld gebracht en kengetallen vastgesteld voor het gemiddelde gewicht aan verpakkingsmateriaal dat per liter wijn op de markt wordt gebracht.

Het monitoringonderzoek is uitgevoerd conform het daarvoor opgestelde protocol. Hierbij zijn twee metingen van glazen flessen evenals diverse metingen van transportverpakkingen bij importeurs uitgevoerd. Hierbij zijn de gewichten van 1744 dozen, 1506 flessen, 853 geschenkverpakkingen, 445 kurken, 259 houten kisten en diverse overige materialen bepaald. De representativiteit van de steekproeven is afdoende om betrouwbare uitspraken te doen over de belangrijkste verpakkingen.

De dalende trend in het glasgewicht, welke sinds het begin van de metingen in 2000 zichtbaar is, zet gestaag door. De licht stijgende trend van de afgelopen jaren in de bijdrage van de overige materiaalsoorten is minder eenduidig in 2015. Voor een verklaring wordt verwezen naar de resultaten en conclusies in dit rapport.

De monitoring van het verpakkingsmateriaal zoals deze in 2015 is uitgevoerd, heeft als doel het onderbouwen van forfaitaire getallen betreffende de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die op de markt gebracht wordt per liter wijn. Deze getallen dienen zo te zijn vastgesteld dat ze door de overheid worden geaccepteerd als representatieve kengetallen die bruikbaar zijn voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Glasgewicht

Het glasgewicht wordt jaarlijks gemeten, aangezien glas het overgrote deel van het verpakkingsgewicht voor wijn vertegenwoordigd. Op grond van dit protocol zijn twee metingen uitgevoerd bij glasrecyclingbedrijf Maltha (februari en oktober 2015). Tijdens de meetdagen wordt een vooraf bepaald aantal flessen, uitgesplitst per flestype (naar inhoud en soort) gewogen, middels een aselecte steekproef.

Gewicht overige materialen

Ten behoeve van het in beeld brengen van alle verpakkingsmaterialen voor geïmporteerde wijn wordt iedere drie jaar onderzoek uitgevoerd om kengetallen voor alle verpakkingen van wijn anders dan glas vast te stellen.

Op grond van dit protocol zijn er oktober en november 2015 metingen uitgevoerd bij diverse wijnimporteurs- en handelaren, welke tezamen een representatief beeld van de markt vormen, kijkend naar hun relatieve aandeel in de afzet op de Nederlandse markt (tabel 1).

Bij deze metingen worden zo veel mogelijk verpakkingen gewogen, middels een aselecte steekproef. Indien er meerdere ‘monsters’ van hetzelfde type verpakking aanwezig zijn (bijvoorbeeld een stapel nog niet gebruikte geschenkverpakkingen), wordt het gemiddelde van de gewogen monsters als één soort verpakking meegenomen.

In aanvulling op het wegen van de verschillende verpakkingen worden tevens interviews afgenomen ter bepaling van de ‘marktaandelen’ van de verschillende soorten verpakkingen. Deze worden waar mogelijk onderbouwd door ‘harde cijfers’ van de geïnterviewde bedrijven.