kvnw nieuw met datum2

EU verordening

De Verordening 1308/2013 betreft de gemeenschappelijke ordening van de Europese wijnmarkt. Daarnaast zijn in deze verordening de overige landbouwmarkten opgenomen. Op deze verordening zijn de uitvoeringsverordeningen gebaseerd. De wetgeving in de verordeningen geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Wanneer een wijn buiten de Europese Unie is geproduceerd en vervolgens op de Europese markt wordt gebracht, dan zal deze wijn ook aan de wetgeving van de verordeningen moeten voldoen. Een land buiten de Europese Unie wordt een derde land genoemd.

Via de website EUR-Lex van de Europese Unie, kunt u alle verordeningen vinden.

Basisverordening:

Integrale GMO verordening waarin opgenomen de basisverordening wijn: EU Verordening 1308 2013

Uitvoeringsverordeningen: 

 • Verordening (EU) 2021/2117 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie
 • Gedelegeerde verordening m.b.t. de etikettering: EU 2019/33 (vervangt samen met 2019/34 Vo 607/2009)
 • Uitvoeringsverordening m.b.t.  aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, het register van beschermde namen, de annulering van bescherming en het gebruik van symbolen EU 2019/34 (vervangt samen met 2019/33 Vo 607/2009)
 • Gedelegeerde Verordening tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de wijnbouwoppervlakten waar het alcoholgehalte mag worden verhoogd, de toegestane oenologische procedés en de beperkingen met betrekking tot de productie en de bewaring van wijnbouwproducten, het minimale alcoholpercentage voor bijproducten en de verwijdering van die producten, en de bekendmaking van OIV-dossiers: EU Verordening 2019/934
 • Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten: EU Verordening 1169 2011
 • Verordening betreffende gearomatiseerde wijn: EU Verordening 251 2014
 • Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening 251 2014 inzake de toegestane productieprocessen voor de bereiding van gearomatiseerde wijnbouwproducten EU Verordening 670 2017
 • Uitvoeringsverordening betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen: (EU) Verordening 2021/1165 
 • Gedelegeerde Verordening tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in- en uitslagregister, de verplichte opgaven, meldingen en de bekendmaking van meegedeelde informatie: EU Verordening 273 2018
 • Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten: EU Verordening 491/2009
 • Verordening tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) 479/2008: EU Verordening 555 2008
 • Richtlijn inzake vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten: Richtlijn 2007/45/EG
 • Gedelegeerde Verordening van de Commissie betreffende de vaststelling van de symbolen van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende bepaalde voorschriften inzake het betrekken, bepaalde procedurebepalingen en bepaalde aanvullende overgangsregels: EU Verordening 664/2014
 • Gedelegeerde Verordening van de Commissie betreffende het vergunningenstelsel voor het aanplanen van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in-en uitslagregsiter, de verplichte opgaven, meldeingen en bekendmaking van meegedelde informatie: EU 2018/273

Voor de meest actuele versies van een verordening kijkt u op de website EUR-Lex van de Europese Unie.

Download hier de wijzigingen van verordening 607/2009 ten opzichte van 2019/33.